Posebno lovište

Šumsko gazdinstvo “Gorica” iz Šipova, pored uspješnog gazdovanja šumom i šumskim zemljištem, korisnik je i lovišta “Vitorog”, koje je otvoreno, tipično planinsko, a po namjeni posebno lovište sa lovnom površinom od 13.223 hektara.
Prostire se na području opština Šipovo, Kupres RS i Mrkonjić Grad, te posmatrano reljefno i prostorno, predstavlja jedinstvenu lovno-privrednu, ali i ekološku cjelinu ujednačenih prirodnih faktora, koji stvaraju relativno povoljne stanišne uslove, sa svim životnim potrebama za zaštitu, uzgoj i racionalno korišćenje divljači. Posebna lovišta predstavljaju jedan od strateških pravaca razvoja lovstva u Republici Srpskoj, uz očekivane rezultate od svih, pa i od posebnog lovišta “Vitorog”, koje je ustanovljeno na autohtonim staništima medvjeda, velikog tetrijeba, vuka, srneće divljači i divlje svinje. Pored navedenih vrsta, ne može se zanemariti ni autohtono stanište lještarke, sa značajnom brojnosti, prisustvo risa, kao i potencijalno stanište divokoze.
Savremeno lovno gazdovanje, koji se sastoji od povećanja zaštite i racionalnog korišćenja divljači, nije moguće sprovesti bez odgovarajuće infrastrukture. Štaviše, na osnovu kvaliteta gradnje, broja i distribucije lovnih objekata i njihove funkcionalne i estetske vrijednosti, možemo u velikoj mjeri procijeniti kvalitet gazdovanja u određenom lovištu. Kvalitetna infrastruktura u lovištima, u kojima se pored divljači gazduje i ugroženim vrstama, znači uspostavljanje dugoročnih planova gazdovanja, koje obuhvata određene potrebe u objektima za zaštitu i uzgoj divljači, uređenje lovišta, kao i racionalno korišćenje divljači i staništa.
Stručna i lovočuvarska služba imaju veliku podršku rukovodstva Šumskog gazdinstva “Gorica”, koje ulaže velika sredstva za popravljanje uslova gazdovanja, te u svom posjedu ima lovačku kuću za smještaj gostiju uz svu potrebnu infrastrukturu, luksuzno opremljenu zatvorenu čeku za lov na medvjeda i vuka, više visokih otvorenih čeka, ali i automatske hranilice za ishranu divljači. Korisnik posjeduje terenska vozila visoke prohodnosti koja umnogome olakšavaju rad na zaštiti i praćenju divljači. Lovište je pokriveno i senzor kamerama koje snimaju i danju i noću, pomoću kojih se prati brojnost i kretanje divljači, ali i sprečavaju nelegalne radnje u lovištu.
Trofeji iz posebnog lovišta “Vitorog” krase brojne trofejne sobe širom svijeta, a planovi za budućnost su ambiciozni jer je planiran nastavak kontinuiteta kvalitetnog gazdovanja, te s tim u vezi gradnja još jedne zatvorene čeke i lovačke kuće za smještaj gostiju.
Odličnu saradnju ŠG “Gorica” ima i sa lovačkim udruženjem “Tetrijeb” Šipovo, sa kojima tradicionalno organizuje jednu od najposjećenijih hajki na vuka na ovim prostorima.